ЗАРЛАЛ Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага  худалдаанд оролцохыг урьж байна.   Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 2016 оны  11 дүгээр сарын  30-ны өдрийн  10 цагт иргэний танхимд   болно. Үүнд:       №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд ...

  ...

ЗАРЛАЛ  ХАРХОРИН  сумын нутаг дэвсгэрт ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД оролцохыг урьж байна. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт 2015 оны 10-р сарын 30-ны өдрийн 15 цагт иргэний танхимд болно. Үүнд:   Д/д Газрын байршил Зориулалт Солбилцол Хэмжээ/га/ 1 Цагаан эрэг Аялал жуулчлалын бааз X=47 06 39.7  Y=10258 52.16   2.0             Төсөл сонгон шалгаруулалт хаалттай явагдана . Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын материалыг 2015 оны 10-р сарын 29-ны ...

  ЗАРЛАЛ Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрх зүйн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдрийн 10 цагт иргэний танхимд болно. Үүнд:       Зураг №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 13   1123.2 ...

Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.       Зураг №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 13   1223.2 2 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 14   1309.6 3 Хот хоорондын хатуу хучилттай замын урд "Шанх асар" зочид буудлын зүүн ...

ХАРХОРИН  сумын нутаг дэвсгэрт ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД оролцохыг урьж байна.             ªâºðõàíãàé àéìãèéí Õàðõîðèí ñóìûí íóòàã äýâñãýðò ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ ...

  Монгол улсын  Газрын тухай хууль, ГХБГЗЗГазрын даргын 2010 оны 497 дугаар тушаалаар баталсан “Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал”-ын дагуу Засаг даргын А/157  тоот захирамжаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах комисс томилж, удирдамж батлуулан БИНХурал болон бусад хэлбэрээр иргэдээс саналын хуудсаар  санал авч  иргэдийн оролцоотой аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө /2006-2020/ болон  Хангайн бүсийн тулгуур төв Хархорин хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй  уялдуулан 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг ...

    Үнэлгээний бүсчлэлийг тогтоохдоо  инженерийн хангамж, эзэмшил ашиглалтын зориулалт, байршил, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл болон ногоон бүсийг хамгаалах шаардлагыг харгалзан  үнэлгээний бүсчлэлийг тогтоож ИТХ-д өргөн мэдүүлж ИТХ-ын 10/3 тоот тогтоолоор батлууллаа.                 ...

 Монгол улсын “Хаягжуулалтын тухай” хууль, Засгийн газрын 2013 оны 280 тоот тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам, Хаягжуулалтад тавигдах ерөнхий шаардлагын дагуу  хаягжуулах ажлыг зохион байгуллаа. Хаягжуулах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/170 тоот захирамжаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөллийн оролцоотойгоор байгуулан ажилалаа.   Хаягийн төслийн зураг, хаягжуулах үйл ажиллагааны төсвийн хамт сумын ИТХуралд өргөн барьж ИТХ-ын 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10 дугаар хуралдааны 10/01 тоот ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр