...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, Нэг.Нийтлэг үндэслэл   1.1.Энэ журмын зорилго нь төрийн жинхэнэ албан хаагч (цаашид "албан хаагч" гэх)-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.   1.2.Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхдээ Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1 дэх хэсэгт заасан зарчмаас гадна нотолгоонд суурилсан, ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл, шаардлага: Төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хөгжил чухал үүрэгтэй тул аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Хоёр. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл: Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг үндэслэл болгосон болно. Түүнчлэн Монгол Улсын төрийн захиргаа, төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэл нь төрийн захиргааны бүх ...

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог [1] нөхөх тусгай /тухайн албан тушаалын/ шалгалт (цаашид “шалгалт” гэх)-ыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэхүү журмаар зохицуулна. 1.2.Шалгалтын зорилго нь төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хамгийн сайн хангасан хүнийг чадахуйн зарчимд үндэслэн сонгон шалгаруулж томилох нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд оршино. 1.3.Шалгалтыг дараах харьяаллын дагуу зохион байгуулна. ...

Хэлэлцүүлгээс гарсан санал санаачилгыг холбогдох газруудад уламжилж хамтран ажиллах хэд хэдэн чиглэл гаргасан. Тухайлбал баяр наадмын комисст орж ажиллаж буй гишүүдийг хариуцлагажуулах, Хурдан морь, Үндэсний бөхийн талаар зохион байгуулалтын хувьд тодорхой саналууд гарсныг тодотгов. Тус хэлэлцүүлэгт Ахмадын хороо, Хархорин сумын Уяачдын холбоо, Бөхийн холбоо, ЕБ-ийн сургуулийн сурагчид, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.     ...

Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 д заасны дагуу сонгуулийн 10 хэсэг байгууллаа. 2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн сонгуулийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.3-д заасны дагуу зурагт самбарын байршлыг Холбоочдын гудамж, Гарамбазарын гудамж, Боловсролын гудамж, Эрдэнэзуугийн гудамж, Шунхлай шатахуун түгээх станцаас Сансар хороо хүртэлх гудамж хүртэл тус тус байрлуулахаар тогтоолоо. 3. Сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр Шинэ хоршоог дэмжих хууль, журмын дагуу газар тариалан, ...

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ журмаар хөгжлийн бодлогын баримт бичиг (цаашид "бодлогын баримт бичиг" гэх), Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэр (цаашид "хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр" гэх)-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллага (цаашид "захиргааны байгууллага" гэх)-ын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь төрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр ...

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд тухайн салбар, байгууллагын чиг үүргийн онцлогийг харгалзан албан хаагчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг батлан мөрдүүлж болно. 1.3. Төрийн ...

    ...

Нэг. Ерөнхий зүйл:

1.1 Энэхүү журмаар Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нийтийн зар мэдээг гаргах, түгээх, төлөвлөх, санхүүжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.

Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.   1. Сумын сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүний саналыг хүргүүлэх тухай 2.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.3-д заасны дагуу зурагт самбар байршуулах байршил тогтоох тухай 3.Сумын ИТХ-ын тойрог, мандатыг шинэчлэн батлах тухай 4.Сумын 2023 оны төсвийн, гүйцэтгэл аудитын дүнгийн тухай 5.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талаар ИТХ-д ирсэн саналуудыг хэлэлцэх тухай 6. Онгоцон ухаа баг 2-р тасгийн хайрганы карьерын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл саналуудыг хэлэлцэх тухай асуудлуудыг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.   ...

...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр