» » Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн талаар
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн талаар

 

Нэг. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн талаар: 

Тайлангийн хугацаанд  орон нутгийн төсвийн орлогод 44,719,077,00 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж,   санхүүгийн дэмжлэг  795,519,987,88 мянган төгрөгийн  санхүүжилт авч  төсөвт  байгууллагуудад  805,851,414,00  мянган төгрөгийн  санхүүжилт олгож төсвийн нийт зарлага 799,229,904,00 мян төг  гүйцэтгэлтэй  гарсан байна.

 

Хагас жилийн байдлаар Орон нутгийн хөгжлийн санд 94,168,000 мянган төгрөгний санхүүжилт хийгдээд байна.

 

Хоёр.  Төсөл  сангийн  тайлангийн талаар:

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хөдөлмөрийн хэлтэсээс нийтийг хамарсан ажилд 6,660,000 мянган төгрөг, статистикийн хэлтэсээс мал тооллогын түүвэр судалгаанд 1,663,280 мянган төгрөг, өрхийн бүртгэлийн түүвэр судалгаанд 150,000 мянган төгрөг, ХАА-аас мэрэгч  устгах төслийн 8,745,700 мянган төгрөг, Сум хөгжүүлэх санд 530,000,000 сая төгрөгний санхүүжилт тус тус олгосон байна.  Төсөл сангийн Эхний үлдэгдэл 22,765,924 мянган төгрөг,   680,218,292 мянган төгрөгний орлого орж,   546,078,087 мянган төгрөгний зарлага гарч, 156,906,129 мянган төгрөгний  үлдэгдэлтэй  гарлаа. 

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр