» » » ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

2017.01.02.

 

д/д

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын нэр

Монгол Улсын хууль

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

2

Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль

3

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

4

Төрийн албаны тухай хууль

5

Төсвийн тухай

6

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

7

Авлигын эсрэг хууль

8

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

9

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

10

Хөдөлмөрийн тухай хууль

11

Зөрчлийн тухай

12

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

13

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

14

Байгууллагын нууцын тухай

15

Татварын ерөнхий хууль

16

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

17

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

18

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

19

Хувь хүний нууцын тухай

20

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

21

Шилэн дансны тухай хууль

22

Архивын тухай хууль

23

Боловсролын тухай хууль

24

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

25

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

26

Монгол хэлний тухай

27

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

28

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

29

Гамшгаас хамгаалах тухай

30

Соёлын өвийн тухай хууль

31

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

32

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

Улсын Их хурлын тогтоол

33

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

34

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай

35

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

36

“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай

Засгийн газрын тогтоол

37

Дүрэм батлах тухай (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн)

38

Журам батлах тухай “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам”

39

Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам

40

Журам батлах тухай (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам)

41

Журам батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам/

42

Заавар шинэчлэн батлах тухай /Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар/

43

Иргэдийн өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай

44

Сумдыг төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагчдаар хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

45

Сумын засаг даргын тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай

46

Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

47

Төрийн албаны интернэтийн зохистой хэрэглээг бий болгох тухай

48

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр