» » » ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД

ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 2015.06.15

Үйлчилгээний нэр

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

1.   

Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч,

2.     

Алдарт эхийн I, II зэргийн одонгийн материалыг хүлээн авах

01сараас 03сарын 20-ныг хүртэл

Багийн Зохион байгуулагч

3.     

Мал тооллогын маягт I-ийг малчдад гаргаж өгөх

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч

4.     

Иргэдийг шагнал урамшуулалд уламжлах

Тухай бүр

ИНХурлын дарга, Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч

5.     

Цэргийн насны залуучуудад зарлан дуудах хуудас тараах, 4-р маягт /анкет/ бичих

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч

6     

Багийн өрхийн хэрэгцээг судлах

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч, Нийгмийн ажилтан

7.     

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хийх /төрөлт, нас баралт, өөр аймаг, хот, сум, баг хоорондын шилжилт/

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч,

8.     

Иргэдэд хууль зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр үйлчлэх

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч,

 

 

ХАРХОРИН СУМЫН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР                                                             БАГИЙН ЗАХИРГАА

 

 

 

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААСИРГЭДЭД

ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2015.07.15

Үйлчилгээний нэр

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

ЗДТГазрын архив, бичиг хэргийн чиглэлээр

1

Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах

Тухай бүр

Архив, бичиг хэргийн ажилтан, ЗДТГазрын албан хаагчид

2

Байгууллагын архиваас иргэдэд лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

3

Иргэдийн хүсэлтийн дагуу албан бичгээр тодорхойлолт хийж өгөх

Холбогдох албан хаагчид

Батлан хамгаалах чиглэлээр

4

18-55 насны эрчүүдийг цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлд хамруулах

01 дүгээр сарын 10-ны дотор

ЗДТГазрын дарга, ТЗАХМ, тоо бүртгэлийн комисс

5

18-25 насны эрчүүдийг цэрэг татлагын комиссын үзлэгт хамруулах

04, 10 дугаар сарын 10-ны дотор

ЗДТГазрын дарга, ТЗАХМ, цэрэг татлагын комисс

6

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

ЗДТГазрын дарга, багийн Засаг дарга

7

Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр хаах иргэдийн тооцоог хийх

Товлосон хугацаанд

Хөдөлмөр эрхлэлт ЖДҮ-ийн чиглэлээр

8

Ажлын байрны захиалгын дагуу түр болон байнгын ажлын байранд зуучлах

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭЖДҮХМэргэжилтэн

 

 

 

 

 

9

Ажил хайгч иргэд болон  шинэ ажлын байранд орсон иргэнийг бүртгэх

10

Нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулах

11

Ажил мэргэжилгүй иргэний сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтанд хамруулах

12

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид төсөл бичих, ажилгүй иргэнд ажлын байрны талаар  мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

13

Иргэдээс ирсэн төслүүдийг нягтлан үзэж хүлээн авч ажлын хэсгээр хэлэлцэн дэмжих

Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр

15

Шинээр төрсөн хүүхэд бүртгэх, гэрчилгээ олгох 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэгч

16

Хугацаа хэтэрсэн төрөлтийн бүртгэл хийх

17

Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох

18

Гэрлэлт цуцалсаныг бүртгэх (шүүхийн болон захиргааны журмаар)

19

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэл хийх

20

Үрчлэлтийн бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох 

21

Эцэг, эх тогтоосон тухай бүртгэл хийх 

22

Овог нэр, эцэг эхийн нэр, нэр өөрчилсөний бүртгэл хийх

23

Иргэний үнэмлэх олгох үйлчилгээ

24

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийх

25

Нас баралтын бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр

26

Мал эмнэлэг, хүнс худалдааны чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомжийг сурталчилах

 

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭҮТасаг

 

 

 

 

 

 

27

Худалдаа үйлчилгээний газруудыг эрсдэлийг үнэлж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

28

Байгаль орчны багц хууль болон түүнтэй холбоотой гарсан эрх зүйн актийг сурталчилах

29

Сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн төсөл, түүний хэрэгжилт, эргэн төлөлтөнд хяналт тавих, төслүүдийг хэлэлцүүлэн, шийдвэрийг иргэнд эргэн мэдээллэх

30

Мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн сурталчилах

31

Ноос, арьс ширний урамшууллыг иргэдэд олгох, санхүүгийн баримт хүлээн авах

Нийгмийн салбарын чиглэлээр

32

Боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээрх салбарын хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, үүнтэй холбоотой иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг холбогдох албан тушаалтанд уламжлан, гарсан шийдвэрийг иргэнд эргэн мэдээлэх

Тухай бүр

НБАХМ

33

Насан туршийн боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, иргэдийн тасралтгүй сурч, боловсрох талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, сургалт үйлчилгээний мэдээллээр хангах, иргэдийн боловсрол, сургалтын түвшингийн хэрэгцээнд тулгуурлан эргэн мэдээллээр хангах

 

 

Тухай бүр

 

 

НТБ-ын арга зүйч

34

Хүүхэд, залуучуудын улс болон орон нутгийн уралдаан тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх өргөдлийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх

 

 

Тухай бүр

 

 

ХГБАХМ

35

Хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн зөвлөгөө, мэдээллээр үйлчлэх

Төрийн сангийн чиглэлээр

36

Байгууллагын дотоод болон гадаад хэрэглэгчдийг санхүүгийн үнэн бодит мэдээллээр хангах

Тухай бүр

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Хот төлөвлөлт, дэд бүтцийн чиглэлээр

37

Хот тохижилт бүтээн байгуулалттай холбоотой иргэдээс ирсэн санал, хүсэлтийг судлан шийдвэрлэх

Тухай бүр

 

 

 

 

 

Хот тохижилтын алба

 

 

 

 

 

38

Байгууллага, ААНэгжийн тохижилтын зураг гаргах

39

Нийтийн эзэмшлийн талбайд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох /самбарын түрээс, зам талбайд гарц гаргах, үйлчилгээ эрхлэх г.м/

40

Хот тохижилт, дэд бүтэцтэй холбоотой хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах

Нэг цонхны үйлчилгээний төвөөс

41

Шинээр газар өмчлөх өргөдлийг уламжлах

 

 

 

 

 

 

 

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

 

Газрын даамал

42

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд өмчилсөн газраа гэр бүлийн нэг гишүүдээ шилжүүлэх хүсэлтийг уламжлах

43

Кадастрын зурагны лавлагаа  болон хянан баталгааны лавлагаа олгох

44

Шинээр газар өмчлөх, эзэмших өргөдлийг хүлээн авах

45

Шинээр олгох газрыг хэмжиж өгөх, шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь очиж хэмжилт хийх

46

Газартай холбоотой зөрчил маргааныг шийдвэрлэх

47

Газар өмчлөлийн эрхээ баталгаажуулахад шаардагдах эрхийн акт, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэлтийг гарган өгөх

48

Эзэмшил газраа бусдад шилжүүлэх, шинээр газар олгосон иргэдийн газрыг Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэх

49

Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

 

 

 

Сум хариуцсан Нийгмийн ажилтан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сум хариуцсан Нийгмийн ажилтан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сум хариуцсан Нийгмийн ажилтан

 

50

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэвэр авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

51

Тэжээгчээ алдсан 18 нас хүртлэх хүүхдийн   халамжийн тэтгэвэр авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

52

0-16 насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй игэнд жилд нэг удаа 

53

Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настныг асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

 

 

 

 

15 хоног

54

Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг /ХЧА-70 ба  түүнээс дээш хувь/ асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

55

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж  авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх 

56

3 хүртлэх насны ихэр хүүхдэд жилд нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн мөнгөн тусламж жилд нэг удаа авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх /хүүхэд нэг бүрээр

Тухай бүр

57

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд болон гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд гэр авхад нь дэмжлэг үзүүлж нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн тусламж авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

 

 

 

15 хоног

58

Хөл, гар шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезын хөнгөлөлтийг 5 жилд нэг удаа олгох авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

59

Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд амарсан ахмад настанд олгох рашаан сувилалын хөнгөлөлт жилд нэг удаа авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх /50 хувийн хөнгөлөлт/

 

 

 

30 хоног

 

 

 

 

60

Дотоодын рашаан сувилалд амарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн /Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувь алдсан/-д жилд нэг удаа хөнгөлөлт олгох  авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх /50 хувийн хөнгөлөлт/

61

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн /ХЧА нь 70 ба түүнээс дээш хувь/ орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламж авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

62

Бүрэн хараагүй иргэнд телефон утасны хөнгөлөлт олгох авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

Тухай бүр

63

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн тусгай сургуульд ирж, очих унааны зардалд жилд нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлэх авах хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх

30 хоног

64

Хүнс тэжээлийн үйлчилгээнд өрхийг хамрагдах хүсэлтэй иргэдээс өргөдөл хүлээн авах, хамруулах

Тухай бүр

65

Жирэмсэн хөхүүл эхэд олгох тэтгэмжийн хувийн хэрэг нээж олгох

66

Алдарт эхийн нэг хоёр дугаар одонгийн үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр