Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт   ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ   Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх) төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална. 1.2. Энэхүү журмын зорилго нь Монгол  Улсын төрийн албаны хэмжээнд менежер төрийн жинхэнэ албан хаагчтай энэ ...

  ...

    ...

  ...

"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /2 ДУГААР УЛИРАЛ/     ...

"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/       ...

                                                                            ...

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ 2017.01.02.   д/д Хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын нэр Монгол Улсын хууль 1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 2 Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль 3 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 4 Төрийн албаны тухай хууль 5 Төсвийн тухай 6 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 7 Авлигын эсрэг хууль 8 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 9 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 10 Хөдөлмөрийн тухай хууль 11 ...

ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  2015.06.15 № Үйлчилгээний нэр Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан 1.    Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч, 2.      Алдарт эхийн I, II зэргийн одонгийн материалыг хүлээн авах 01сараас 03сарын 20-ныг хүртэл Багийн Зохион байгуулагч 3.      Мал тооллогын маягт I-ийг малчдад гаргаж өгөх Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр