...

  ...

  ...

  ...

  ...

Нэг. Ерөнхий зүйл: 1.1 Энэхүү журмаар Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нийтийн зар мэдээг гаргах, түгээх, төлөвлөх, санхүүжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. 1.2 Нийтийн зар мэдээний үндсэн зорилго нь сумын нийт иргэд сумын хэмжээнд нийтийн баялагийн төлөвлөлт, хуваарилалт, хяналтад тэгш оролцох боломжийг хангахад оршино. Хоёр.Нэр томьёо 2.1 “Нийтийн зар мэдээ” гэж иргэний улс төр, эдийн засаг, нийгмийн эрх, эрх чөлөө, тэгш байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад сумын иргэдийг оролцуулах, төрийн үйл ажиллагааг нээлттэй, хяналттай болгоход чиглэсэн төрийн байгууллага, төсвийн болон нийтийн зориулалттай хөрөнгө, баялгийг хуваарилах, ...

Сумын ИТХ-ын болон Засаг дарга түүний ажлын албанаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрт иргэдийн байр суурь, санаа бодлыг тусгах, сум орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг нээлттэй хэлэлцэж, зөв шийдвэр гаргах зорилгоор байгуулагдсан. Иргэний танхимын зорилго Иргэний танхимын зорилго нь орон нутгийн болон төрийн хэмжээнд мөрдүүлэх нийтийн эрх ашгийг хөндсөн аливаа дүрэм, журам, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр тогтоол, захирамж, бусад шийдвэрүүдийн төсөлд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас санал, шүүмжлэл, нэмэлт өөрчлөлтүүдийн санаа, мэдээлэл хүлээн авах замаар оновчтой шийдвэрүүд гаргахад иргэд олон нийтийг нээлттэй оролцуулахад оршино. ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр