...

        ...

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 1 дүгээр сарын мэдээ       ...

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн 22 дугаар тогтоолын дагуу сум хөгжүүлэх сангийн төслийг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-аас 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна. Засаг Даргын Тамгын Газар 106 тоот өрөө. Утас: 70327399, 88052339   ...

          ...

            ...

            ...

      ...

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019.04.11 ны өдрийн 12 дугаар тогтоолын дагуу "Сум хөгжүүлэх сан"-гаас зээл олгох сонгон шалгаруулалтанд оролцох төслийг 2019.04.15-21–ний өдрийг дуустал ЗДТГ-ын №106 өрөөнд  хүлээн авна. СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ АВАХЫГ ХҮССЭН ИРГЭДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  1. Тухайн суманд байнга оршин суудаг бүртгэлтэй  2. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй  3. Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж хугацаанд нь төлөх төлбөрийн чадвартай, барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх  4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байртай байх 5. СХСангаас өмнө нь зээл авч зээлээ хугацаанд нь төлөөгүй, шүүхий шийдвэр, ...

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд /хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хувьцаат компани, төрийн өмчит хувьцаат компани, нөхөрлөл, хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, даатгал, төрийн бус байгууллагууд/ 2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаа 2019 оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор буюу хуулийн хугацаанд e-Balance.mof.gov.mn цахим хаягаар шивж баталгаажуулна уу. Санхүүгийн тайлангаа хугацаа хоцроосон буюу ирүүлээгүй байгууллагад нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4 заалтууд, мөн зөрчлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.18.1.6 дахь заалтуудын дагуу ...

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулалтанд 8 байгууллага, 29 иргэний 511.1 сая төгрөгийн 37 төсөл ирсэнээс төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 2018.11.29-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэж 5 байгууллага, 20 иргэний төсөлд 211.5 сая төгрөгийн зээлийг олголоо.   ...

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.11.13 ны өдрийн 37 дугаар тогтоолын дагуу “Сум хөгжүүлэх сан”-аас зээл олгох төслийг 2018.11.15-23 –ны өдрийг дуустал хүлээн авна.     ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр